Politika

        Šiuo metu UAB "Mažeikių statybos kompanija" yra išsikėlusi tokius kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politikos tikslus ir uždavinius:

  • Naudojant kokybiškas medžiagas, rūpestingai atrenkant tiekėjus ir subrangovus, gaminti produktus ir atlikti darbus, atitinkančius vartotojų poreikius ir aukščiausius reikalavimus.
  • Organizacinėmis priemonėmis užtikrinti, kad tampriai sąveikaujant padaliniams bei skyriams, būtų garantuota teikiamų produktų ir paslaugų kokybė, ekologiškumas, efektyvus informacijos platinimas klientams ir darbuotojams.
  • Sudaryti ir palaikyti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, saugų visų atliekų srautų tvarkymą, visose su įmonės veikla susijusiose srityse, tobulinant gamybos technologiją bei taikant technines naujoves, parenkant ir diegiant kolektyvines bei asmenines apsaugos priemones, periodiškai tikrinant darbuotojų sveikatą, vykdant rizikos veiksmų valdymo priemones.
  • Ugdyti asmeninę darbuotojų atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, poveikį aplinkai ir darbo vietai pagal pareigas ir kompetenciją, įtraukiant visus dirbančiuosius į valdymo sistemos gerinimą, sudaryti sąlygas jų kvalifikacijos kėlimui, tobulinti darbuotojų motyvacijos sistemą.
  • Laikytis galiojančių Lietuvos Respublikos aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitų norminių teisės aktų ir standartų reikalavimų, kitų reglamentų, apimančių įmonės veiklos sritį.
  • Tobulinti parengtas ir įgyvendintas kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas.

Vadovybė įsipareigoja:

  • Motyvuoti ir suteikti sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją, teikti pasiūlymus, skatinti dirbti saugiai, atsakingai, kokybiškai ir našiai, užtikrinant, socialines garantijas ir geranorišką tarpusavio supratimo atmosferą.
  • Diegti taršos prevenciją, mažinant žaliavų, energetinių resursų suvartojimą, gamyboje susidarančių atliekų kiekį, įspėti ir prognozuoti numatomus taršos židinius, mažinti avarinių situacijų riziką.
  • Kasmet peržiūrėti kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politiką, kad ji išliktų tinkama, bei skirti išteklių sistemų tobulinimui.
  • Įmonės darbuotojus bei subrangovus, dirbančius įmonės struktūroje, supažindinti su kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika, siekiant užtikrinti, kad savo veikloje jie vadovautųsi jos principais.

 

 

Patvirtinta 2018 02 08